درگاه آمار مهاجرتی ایران (داما)

ارائه داده های مهاجرت

درگاه داده‌های مهاجرت ایران (داما) پروژه‌ای است که توسط رصدخانه مهاجرت ایران راه‌اندازی شـده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری ایران تامین می‌شود و توسط پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف دانشگاه صنعتی شریف حمایت می‌شود.

ماموریت ما

هدف این درگاه ارائه داده های مهاجرت در چهار دسته عمده مهاجرت اقتصادی و نیروی کار، تحرک دانشجویی، پناهندگان و پناهندگی و مهاجرت بازگشت است تا با ارائه پایگاه داده ای به کسانی که در حال تحصیل مهاجرت هستند کمک کند تا تصمیمات حاکمیتی بهتری اتخاذ کنند و بر تأثیرات تصمیم خود نظارت کنند.

منابع

برای درک بهتر تصویر کلان مهاجرت بین‌المللی، داما هم از داده‌هایی استفاده می‌کند که رصدخانه مهاجرت ایران (به روش‌های مختلف مانند نظرسنجی، داده‌های رسمی از سازمان‌های ایرانی) تولید می‌کند و هم از سایر درگاه ها و منابع داده‌های مهاجرت در سراسر جهان جمع‌آوری می‌کند.

about-image